Player Kids

Zarządzenie w sprawie rekrutacji

Zarządzenie Nr 251/2014
Burmistrza Miejskiej Górki
z 26 lutego 2014 roku

w sprawie określenia kryteriów przyjmowania do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz ustalenia na rok szkolny 2014/2015 terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów, terminów postępowania uzupełniającego i wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka.


Na podstawie art.6 ust.1 i ust.2, art.16 ust.1 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 roku, poz.7) art.20v ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572, z późn. zm.) w uzgodnieniu z dyrektorami publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych dokonanym na spotkaniu w dniu 20 lutego 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
§ 2
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.
§ 3
Rodzic kandydata może złożyć wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej do maksymalnie trzech wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych określając we wniosku kolejność wybranych przedszkoli , oddziałów przedszkolnych od najbardziej do najmniej preferowanych.
§ 4
1. Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejska Górka.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze Gminy Miejska Górka, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria wymienione w punkcie 2 mają jednakową wartość.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria ustalone przez dyrektora publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej uzgodnione z burmistrzem uwzględniające zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz uwzględniające lokalne potrzeby społeczne.
5. Każdemu kryterium określonemu na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyznaje się określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość punktową.
6. Ustala się na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego następujące kryteria rekrutacyjne wraz z przyznaniem każdemu kryterium określonej liczby punktów według zasad określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

1. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miejska Górka mogą być przyjmowani do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie Gminy Miejska Górka, jeżeli po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego, gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miejska Górka przeprowadza się dla tych kandydatów postępowanie rekrutacyjne zgodnie z zasadami określonymi w § 4 niniejszego zarządzenia.

§ 6

1. Ustala się na rok szkolny 2014/2015 terminy postępowania rekrutacyjnego, terminy składania dokumentów, terminy postępowania uzupełniającego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których Gmina Miejska Górka jest organem prowadzącym według terminarza stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Przedszkola, Oddziały Przedszkole w Szkołach Podstawowych, które nie dokonały pełnego naboru do dnia 30 kwietnia 2014 roku przeprowadzają uzupełniające postępowanie rekrutacyjne.

§ 7

Ustala się na rok szkolny 2014/2015 wzór wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej oraz wymagane dokumenty i oświadczenia dołączane do wniosku określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 8

1. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, dyrektora szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.
2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
3. Powołana komisja rekrutacyjna przeprowadza postępowanie rekrutacyjne w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 roku, poz.7) oraz przepisy niniejszego zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki.
4. Komisja rekrutacyjna wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
5. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został wcześniej zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty i oświadczenia.
6. Okres od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym do dnia 28 kwietnia 2014 roku do godz. 14.00 jest okresem dokonania przez rodzica kandydata ostatecznego wyboru przedszkola, oddziału przedszkolnego dla swojego dziecka, jeżeli w procesie rekrutacyjnym złożył wniosek o przyjęcie do dwóch lub trzech przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.
7. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
8. Listy, o których mowa w pkt. 4 i pkt.7 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i zawierają one imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
9. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w pkt. 7, jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
§ 9

1. Rodzic kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
2. Uzasadnienie odmowy komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy.
3. Uzasadnienie komisji rekrutacyjnej zawiera przyczyny odmowy przyjęcia kandydata, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
5. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
6. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi służy skarga do sądu administracyjnego.

§ 10

1. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli, dyrektorom szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz powołanym przez dyrektorów komisjom rekrutacyjnym.
2. Dyrektorzy przedszkoli oraz dyrektorzy szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi w terminie do 28 lutego 2014 roku podają do publicznej wiadomości procedurę postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/2015 określoną w niniejszym zarządzeniu.
3. Procedura postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Miejska Górka na rok szkolny 2014/2015 zostaje podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miejska Górka: bip.miejska-gorka.pl

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przedszkolowo.pl logo