Procedura rekrutacyjna do przedszkoli w gminie M.G

PROCEDURA REKRUTACYJNA
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH
DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST
GMINA MIEJSKA GÓRKA
NA ROK SZKOLNY 2014/2015


Procedura rekrutacyjna została opracowana i będzie prowadzona na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 roku, poz.7) oraz uzgodnień dokonanych przez dyrektorów publicznych przedszkoli i dyrektorów szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi z Burmistrzem Miejskiej Górki. Treść uzgodnień została zawarta w zarządzeniu nr 251/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 26 lutego 2014 roku w sprawie określenia kryteriów przyjmowania do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów oraz ustalenia na rok szkolny 2014/2015 terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów, terminów postępowania uzupełniającego i wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dla szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Górka.INFORMACJE OGÓLNE

1. Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym nie biorą udziału w rekrutacji – rodzice składają jedynie DEKLARACJĘ O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO w tym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym na rok szkolny 2014/2015.
Deklarację tę należy złożyć do Dyrektora w nieprzekraczalnym terminie do dnia
23 marca 2014 roku do godz. 14.00.
Formularz deklaracji dostępny w przedszkolu/ szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której obecnie uczęszcza dziecka.
NIEZŁOŻENIE DEKLARACJI W WYZNACZONYM TERMINIE JEST JEDNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W DOTYCHCZASOWYM PRZEDSZKOLU/ ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM OD DNIA 1 WRZEŚNIA 2014 ROKU.
2. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przeprowadza się na rok szkolny 2014/2015 na wolne miejsca w przedszkolu/ oddziale przedszkolnym
3. Rekrutacją objęte są: dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w latach: 2008, 2009, 2010, 2011), dzieci powyżej 6 lat, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci z rocznika 2012, które ukończą 2, 5 roku przed dniem 1 września 2014 roku.
4. POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE (NABÓR NA WOLNE MIEJSCA) JEST PROWADZONY WYŁĄCZNIE NA WNIOSEK RODZICA DZIECKA.
Wniosek o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych jednostek.
We wniosku, o przyjęcie, określa się kolejność wybranych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Na każdym ze składanych wniosków rodzic zobowiązany jest określić taka samą preferowaną kolejność.
Wzór wniosku oraz wzory oświadczeń zostały określone w zarządzeniu nr 251/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 26 lutego 2014 roku i można je pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejska Górka.
Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez dziecko (kandydata) określonych kryteriów rekrutacyjnych.
KRYTERIA I ETAPY
POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO


1. W pierwszej kolejności na wolne miejsca w publicznych przedszkolach lub oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Miejska Górka.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na obszarze Gminy Miejska Górka, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej na PIERWSZYM ETAPIE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO są brane pod uwagę kryteria ustawowe określone w ustawie o systemie oświaty i są to:
a) wielodzietność rodziny kandydata,
b) niepełnosprawność kandydata,
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
3. Kryteria wymienione w punkcie 2 mają jednakową wartość.
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej nadal dysponuje wolnymi miejscami, na DRUGIM ETAPIE POSTEPOWANIA REKRUTACYJNEGO są brane pod uwagę kryteria uzgodnione przez dyrektora publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej z Burmistrzem Miejskiej Górki.
Uzgodnione kryteria drugiego etapu rekrutacyjnego zostały przedstawione w zarządzeniu nr 251/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 26 lutego 2014 roku
i są to:
a) kandydat w roku szkolnym 2014/2015 podlega obowiązkowi odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego – wartość punktowa 10.
b) rodzice kandydata zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy lub rodzic samotnie wychowujący dziecko zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy – wartość punktowa 2.
c) rodzeństwo kandydata uczęszcza do przedszkola, oddziału przedszkolnego – wartość punktowa 1.
d) kandydat w roku kalendarzowym 2014 kończy 4 lata – wartość punktowa 3.
e) złożenie wniosku do jednego wybranego przedszkola, oddziału przedszkolnego – wartość punktowa 2.
5. Kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego mają przypisaną określoną liczbę punktów.
6. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miejska Górka mogą być przyjmowani do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na terenie Gminy Miejska Górka, jeżeli po przeprowadzeniu PIERWSZEGO I DRUGIEGO ETAPU POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO, GMINA MIEJSKA GÓRKA NADAL DYSPONUJE WOLNYMI MIEJSCAMI w danym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.
7. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miejska Górka przeprowadza się dla tych kandydatów postępowanie rekrutacyjne zgodnie z zasadami określonymi wcześniej dla mieszkańców gminy na pierwszym i na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego.


DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO ETAPU REKRUTACYJNEGO

1. W celu potwierdzenia kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica dziecka łącznie z wnioskiem stosownych dokumentów i oświadczeń.
2. Wymagane dokumenty i oświadczenia są określone na formularzu WNIOSKU o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przy każdym kryterium danego etapu rekrutacyjnego (PIERWSZEGO I DRUGIEGO).
3. Dokumenty wymagane do wniosku składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art.76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
Odpis lub wyciąg z dokumentu może sporządzić urząd, który wydał dokument w oryginale.
Dokumenty mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.
4. Oświadczenia wymagane do wniosku są składane w następującej klauzuli:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.TERMINY I ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

1. Rodzic składa wniosek o przyjęcie dziecka do wybranych (nie więcej niż trzech) publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczenia od dnia 3 marca 2014 roku do 31 marca 2014 roku do godz. 14.00.
2. Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, dyrektora szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi.
3. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
4. Postępowanie rekrutacyjne dokonywane przez powołane komisje rekrutacyjne w Gminie Miejska Górka rozpoczyna się od dnia 1 kwietnia 2014 roku.
5. Komisja rekrutacyjna wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje do publicznej wiadomości do dnia 18 kwietnia 2014 roku do godz.13.00 w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został wcześniej zakwalifikowany, czyli znajduje się na liście kandydatów zakwalifikowanych oraz złożył wszystkie wymagane prawem dokumenty i oświadczenia.
7. Okres od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym do dnia 28 kwietnia 2014 roku do godz. 14.00 jest okresem dokonania przez rodzica kandydata ostatecznego wyboru przedszkola, oddziału przedszkolnego dla swojego dziecka, jeżeli w procesie rekrutacyjnym złożył wniosek o przyjęcie do dwóch lub trzech przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.
8. Poświadczenia o ostatecznym wyborze przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej dokonuje rodzic dziecka zakwalifikowanego w formie oświadczenia, którego wzór został określony w zarządzeniu nr 251/2014 Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 26 lutego 2014 roku.
9. ZŁOŻENIE OŚWIADCZENIA O WYBORZE PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO DLA SWOJEGO DZIECKA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 JEST JEDNOZNACZNE Z REZYGNACJĄ Z MIEJSCA W DWÓCH POZOSTAŁYCH PRZEDSZKOLACH I ODDZIALACH PRZEDSZKOLNYCH DO, KTÓRYCH RODZIC DZIECKA ZŁOŻYŁ WNIOSEK.
10. Komisja rekrutacyjna w terminie do dnia 30 kwietnia 2014 roku do godz. 13.00 podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, która zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
11. Listy, o których mowa w pkt. 5 i pkt.10 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej i zawierają one imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
12. Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. Rodzic kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
2. Uzasadnienie odmowy komisja rekrutacyjna sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy.
3. Uzasadnienie komisji rekrutacyjnej zawiera przyczyny odmowy przyjęcia kandydata, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
4. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
5. Dyrektor publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
6. Na rozstrzygniecie dyrektora danego przedszkola, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi służy skarga do sądu administracyjnego.


INFORMACJE KOŃCOWE

1. Zgodnie z art. 25 do art.28 Kodeksu cywilnego miejscem zamieszania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.
Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna.
Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.
2. Zgodnie z art.20t ust.6 ustawy o systemie oświaty oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
3. Zgodnie z art. 20b pkt.2 ustawy o systemie oświaty definicja samotnego wychowania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji, gdy rodzic dziecka zaznaczył w kryteriach rekrutacyjnych, że jest osobą samotnie wychowującą dziecko.
4. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym oznacza czas pracy oddziałów przedszkolnych w przedszkolach zgodny z statutem danego przedszkola oraz czas pracy oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych zgodny z statutem szkoły podstawowej, przy której znajdują się oddziały przedszkolne.
5. W oddziałach przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Miejskiej Górce oraz Szkole Podstawowej w Sobiałkowie deklarowany czas pobytu dziecka wynosi
5 godzin.
W oddziałach przedszkolnych w Przedszkolu w Dłoni deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 5 godzin. W Przedszkolu w Konarach deklarowany czas pobytu dziecka wynosi do wyboru 5 lub 7 godzin. W Przedszkolu w Miejskiej Górce deklarowany czas pobytu dziecka wynosi do wyboru 6 lub 9 godzin.
6. Zgodnie z art. 233 § 1 kodeksu karnego, – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy zezna nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Przedszkolowo.pl logo